جمعه 17 آذر‌ماه سال 1385

 

1- آبونمان
o فرمول محاسبه : هزینة‌آبونمان رقم ثابت 600/12 ریال برای یک دوره ( 2 ماه ) است .

 

2- مکالمة‌ شهری
o فرمول محاسبه : نرخ یک دقیقه مکالمه شهری تلفن های همراه به همراه و همراه به ثابت و بالعکس در ساعات شبانه روز به صورت زیر است .
- از ساعت 8 صبح تا 21      447 ریال
- از ساعت 21 تا 8 صبح و روزهای جمعه و تعطیلات رسمی   358 ریال

 

3- مکالمة‌ بین شهری
o فرمول محاسبه : نرخ یک دقیقه مکالمه بین شهری تلفن های همراه به همراه و همراه به ثابت و بالعکس در ساعات شبانه روز به صورت زیر است .
- از ساعت 8 صبح تا 21      760 ریال
- از ساعت 21 تا 8 صبح و روزهای جمعه و تعطیلات رسمی   536 ریال

 

4- جابجایی
فرمول محاسبه : شماره تلفن همراه هر مشترک از یک سوئیچ مخابراتی در یک شهر تأمین می شود . آن شهر به عنوان مبدأ مخابراتی مشترک منظور و اگر مشترک از مبدأ خارج شده به شهر دیرگی برود ، پس از هر بار تماس به ازای هر دقیقه مکالمه ، مبلغی معادل 2 پالس مکالمه تلفن همراه ، علاوه بر تعرفه های معمول ، برای وی محاسبه می گردد .

 

5- پیام کوتاه
فرمول محاسبه : برای هر پیام کوتاه ، معادل 30 درصد هزینه یک دقیقه مکالمه تلفن همراه با همراه برای مشترک منظور می شود .

 

6- خارج از کشور
فرمول محاسبه : تعرفه یک دقیقه مکالمه تلفن بین الملل تلفن همراه از ایران به مقصد سایر کشورها در ساعات شبانه روز به صورت زیر است .
الف ـ کلیة کشورهای جهان به جز نقاط مندرج در بند ب و ج
• از ساعت 8 صبح تا 21      022/2 ریال
• از ساعت 21 تا 8 صبح و روزهای جمعه و تعطیلات رسمی  933/1 ریال
ب ـ کشورهای ویتنام ، کوبا ، سورینام ، گویان فرانسه ، ریونیون ، آنتیل فرانسه و والیس وفوتانا
• از ساعت 8 صبح تا 21      243/5 ریال
• از ساعت 21 تا 8 صبح و روزهای جمعه و تعطیلات رسمی  154/5 ریال
ج ـ افغانستان
• از ساعت 8 صبح تا 21      477/2 ریال
• از ساعت 21 تا 8 صبح و روزهای جمعه و تعطیلات رسمی  388/2 ریال

7- رومینگ بین الملل
فرمول محاسبه : مشترکینی که از سرویس رومینگ بین الملل استفاده می کنند ، هزینة مکالمات آنها ، براساس تعرفه های کشور میزبان محاسبه می شود .
 

8- هزینه ها
فرمول محاسبه : این قسمت شامل تعرفه های خدمات ویژه از قبیل آبونمان ماهانه سرویس مکالمه دو نفره (CALL HOLD) به صورت نوبتی مبلغ 6 هزار ریال ، آبونمان ماهانه سرویس مکالمات سه نفره (Confernce call) مبلغ 18 هزار ریال ، آبونمان ماهانه سرویس اتصال تلفن همراه به دورنگار و دیتا مبلغ پنجاه هزار ریال و سرویس های جانبی شامل جدول زیر است .  

ردیف

نوع سرویس

نرخ مصوب ( ریال)

1

تغییر نشانی

000/53

2

وصل مجدد

200/21

3

تعویض سیم کارت سوخته

200/74

4

تجدد سیم کارت مفقود شده

200/180

5

تغییر نام

000/106

6

تغییر نام و نشانی باهم

000/106

7

هزینه نقل و انتقال فیش تلفن همراه

000/53

8

سرویس پیام کوتاه sms

200/21

9

سرویس نمایشگر ( ماهیانه )

000/5

10

سرویس محدودیت مکالمه ( ماهیانه )

000/6

11

سرویس نمابر ( ماهیانه )

000/50

12

سرویس دیتا ( ماهیانه )

000/50

13

ارایه قبض المثنی

2000

14

درخواست رمز puk

رایگان

 

9- خدمات ویژه
فرمول محاسبه : تعرفه این قسمت فقط اختصاص به سرویس نمایشگر دارد که به طور ثابت در هر دوره مبلغ 10000 ریال است .

 

10- پیام صوتی
فرمول محاسبه : هزینة یک دقیقه پیام صوتی تلفن همراه ، معادل 447 ریال است و حداکثر زمان در نظر گرفته شده برای پیام صوتی یک دقیقه و نیم است که برابر با مبلغ 667 ریال می شود .

 

11- ریز مکالمات
فرمول محاسبه : تعرفه هر نوبت پرینت ریز مکالمات 120/2 ریال است .

 

12- صورتحساب یک دوره
فرمول محاسبه : جمع کلیة موارد بالا ( از 1 تا 11 ) به عنوان صورتحساب یک دوره در نظر گرفته می شود .

 

13- مالیات و عوارض
فرمول محاسبه : به تعرفه های مربوط با مکالمات شهری ، بین شهری و بین الملل معادل 6% (5% مالیات و 1% عوارض ) اضافه می شود .

 

14- بدهی پیشین
فرمول محاسبه : این قسمت شامل مبالغی است که بنا به دلایلی مشترک صورتحساب قبلی خود را پرداخت نکرده است . ( عدم پرداخت به موقع صورتحساب ، عدم دریافت به موقع قبض تلفن همراه و ...)

 

15- بستانکاری پیشین
فرمول محاسبه : شامل مبالغی است که باید از سوی شرکت مخابرات به مشترک پرداخت گردد. مبنی بر اینکه مشترک اشتباهاً دوبار هزینة‌ قبض ( یک دوره ) را پرداخت کرده باشد ، صورتحساب یک مشترک به حساب مشترک دیگر واریز شده باشد و به مشترک خسارت عدم تحویل سیم کارت ( به موقع ) تعلق گیرد .

 

16- کسر هزار ریال
فرمول محاسبه : به دلیل رند شدن و سهولت در مبلغ پرداختی صورتحساب یک دورة مشترک اعمال می شود.

 

17-  مبلغ قابل پرداخت
فرمول محاسبه : این قسمت مبلغ نهایی قابل پرداخت از سوی مشترک ( پس از انجام عملیات مربوطه ) به شرکت مخابرات ایران می باشد .